Zamówienie publiczne


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
348KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wyborze oferty

13‑03‑2020 12:08:50

AP.43-00006/2020

Sygnatura sprawy

 

 

Notatka z wyboru Wykonawcy zamówienia finansowanego przy udziale środków Unii Europejskiej/ o 
o wartości od 20.00,00 zł netto do 50.000,00 zł netto

 1. Przedmiot zamówienia: Działania informacyjno-promocyjne tj. produkcja i emisje programów telewizyjnych w zakresie Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 2. Sposób zbierania ofert: ogłoszenie w siedzibie oraz na stronie BIP  WFOŚiGW.
 3. Porównanie ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Data złożenia oferty

Cena netto zamówienia

VAT

23%

Wartość brutto

Kryteria

Cena 100 %

1

Leader Film Sławomir  W. Malinowski ul. Robotnicza 45/29 81-200 Elbląg

OFERTA ODRZUCONA

2

MEDIA CREW Sebastian Korczak ul. Tęczowa 34a

05-540 Zalesie Górne

 

 

 

 

56,82 pkt

3

PRODUKCJA PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH Barbara Fedoniuk

Ul. Oficerska 4/2 10-213 Olsztyn

 

 

 

 

100 pkt

4

WIZJER-FILM ZOFIA JASIŃSKA

Ul. Kossaka 18; 01-576 Warszawa

 

 

 

 

16,89 pkt

               

Wskazanie Wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Do wykonania usługi wybrano ofertę nr 3: PRODUKCJA PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH Barbara Fedoniuk Ul. Oficerska 4/2 10-213 Olsztyn, ponieważ złożyła najkorzystniejszą ofertę według przyjętych kryteriów.

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do składania ofert

03‑03‑2020 10:32:41

 

Olsztyn, 02.03.2020 r.

AP.43-00006/2020

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie
przy ul. Św. Barbary 9,10-026 Olsztyn, zaprasza, w trybie rozeznania rynku,  do składania ofert na: „Działania informacyjno-promocyjne tj. produkcja i emisje programów telewizyjnych w zakresie Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie”.

 

I  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Nazwa zamówienia: Działania informacyjno-promocyjne tj. produkcja i emisje programów telewizyjnych w zakresie Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej
oraz OZE” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Głównym celem realizacji przedmiotu zamówienia jest zwiększenie świadomości opinii publicznej
na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w szczególności przekazanie odbiorcom ogólnych informacji o Projekcie Doradztwa Energetycznego działającym w Województwie Warmińsko-Mazurskim oraz możliwościach uzyskania nieodpłatnego wsparcia Doradców w planowaniu
oraz wdrażaniu ekologicznych inwestycji. Ponadto celem realizacji przedmiotu zamówienia jest:

 1. Dotarcie do szerokich kręgów społeczeństwa z informacją na temat realizowanego Projektu Doradztwa Energetycznego;
 2. Popularyzacja działań doradczych obejmujących m. in wsparcie w przygotowaniu
  i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE;
 3. Zwiększenie świadomości w zakresie gospodarki niskoemisyjnej;
 4. Promowanie idei posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej.

Do odbiorców realizowanego przedsięwzięcia w szczególności należą:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego;
 2. Spółdzielnie mieszkaniowe;
 3. Wspólnoty mieszkaniowe;
 4. Przedsiębiorstwa;
 5. Przedstawiciele grup społecznych;
 6. Osoby fizyczne.

Wykonawca będzie prowadził produkcję i emisję programów telewizyjnych dotyczące Projektu zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za informowanie o tym, że wszystkie działania dotyczące realizacji zamówienia są finansowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oznacza to, że wszystkie przedmiotowe publikacje telewizyjne muszą podkreślać rolę Unii Europejskiej w finansowaniu Projektu ze środków Funduszu Spójności. Produkcja i emisja programów telewizyjnych muszą być prowadzone zgodnie z Umową
o dofinansowanie nr POIS.01.03.03-00-0001/15 projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, zawartej dnia 03.03.2016 r. pomiędzy Ministrem Energii a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy

z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Województwo Lubelskie).

PRODUKCJA I EMISJE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

 1. Wykonawca przygotuje krótkie programy telewizyjne informujące o zakresie i przebiegu realizacji Projektu. Produkcja ośmiu programów telewizyjnych, informujących o roli i zadaniach prowadzonych przez Zespół Doradztwa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, o długości od 9 minut do  12 minut wraz z ich dwukrotną emisją każdego programu tj. premiera i powtórka w telewizji regionalnej o zasięgu co najmniej województwa warmińsko-mazurskiego w godzinach od 16:00 do 21:00, według scenariusza przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
 2. Programy telewizyjne mają być nagrane w jakości Full HD. Wykonawca zapewni profesjonalne zdjęcia lotnicze wykonane z zapewnieniem najwyższej jakości obrazu, prezentujące obiekty związane z pracą w terenie Zespołu doradztwa energetycznego (np. z użyciem kamery umieszczonej na dronie, w celu nakręcenia ujęć z powietrza). Przedmiotowe zdjęcia zostaną wykorzystane w produkcjach.
 3. Ogólne parametry programów telewizyjnych:

1) film kolorowy;

2) czas trwania programu ( jeden program telewizyjnych od 9 minut do 12 minut);

3) format jakości Full HD – pozwalający na zapis na DVD oraz pozwalający na przekonwertowanie do wersji umożliwiającej zamieszczenie programów w telewizji publicznej i na stronach internetowych;

4) podkład muzyczny skomponowany na potrzeby programów lub zakupiony z dostępnych źródeł/baz danych spójny z prezentowanym materiałem programów. Ścieżkę dźwiękową należy zakupić wraz z licencją pozwalającą na nieograniczoną emisję w telewizji i Internecie. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego przez Zamawiającego fragmentu muzycznego do produkcji programów;

5) realizacja lektora oraz przygotowanie tekstu lektorskiego (w języku polskim) - Wykonawca zapewni udział lektora, który wejdzie w rolę komentatora treści nagrania;

7) liczba dni potrzebna do realizacji programu zależy od ustalonego scenariusza;

8) programy telewizyjne będą realizowane zarówno w pomieszczeniach jak i w plenerze. Należy uwzględnić również możliwość wykonania zdjęć w studio (w zależności od scenariusza). Przewidywane miejsca realizacji zdjęć to miejsce inwestycji oraz siedziba Zamawiającego;

9) Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza dla każdego cyklu programu;

10) Wykonawca zapewni: montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, przygotowanie bohaterów, opracowanie graficzne, transport, nośniki, digitalizację;

12) czołówka i tyłówka każdego programu telewizyjnego musi zawierać informacje o nazwie Projektu oraz sfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi POIiŚ.

 1. Wykonawca dostarczy zapis całego zarejestrowanego materiału i gotowych programów telewizyjnych na nośniku cyfrowym.
 2. Zamawiający otrzyma pełne prawa autorskie do korzystania z przedmiotowych programów telewizyjnych.
 3. Wykonawca odpowiedzialny będzie za bezpośrednie uzgodnienie terminów realizacji materiału we wskazanych lokalizacjach poszczególnych scen programów, ścisłą współpracę
  z Zamawiającym, osobami i podmiotami przez niego wskazanymi oraz uzyskanie niezbędnych zgód od bohaterów i pozwoleń na realizację zdjęć we wskazanych lokalizacjach, jak również pokrycie ewentualnych wynikających z tego tytułu kosztów.
 4. Scenariusz wszystkich programów telewizyjnych  ma zostać dostarczony do Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego Wykonawca przystępuje do realizacji przedmiotu zamówienia.

TERMIN REALIZACJI I MIEJSCE

Do 31.12.2020 r. – Obszar Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

zamawiający nie formułuje w ramach niniejszego warunku szczegółowych wymagań.

 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

zamawiający nie formułuje w ramach niniejszego warunku szczegółowych wymagań.

 • zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał (zakończył czyli zrealizował - liczy się data zakończenia umowy w przypadków zakończonych umów) w tym także w ramach wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych - co najmniej dwie usługi polegające na produkcji i emisji programów telewizyjnych o wartości w ciągu 12 miesięcy nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto każda oraz potwierdzą to dokumentem, że usługa ta została wykonana należycie.

Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie wypełnionego Oświadczenia Wykonawcy, które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Ponadto w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające realizację każdej z dostaw (referencje, podpisane bez zastrzeżeń protokoły dostawy, etc.).

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 • Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Cena brutto oferty – 100 %

Przy czym [1 % = 1 pkt].

 • Sposób oceny ofert.

Sposób obliczenia:

P= [CN / CR] x 100

P                – liczba punktów dla kryterium

CN   – najniższa oferowana cena

CR   – cena oferty rozpatrywanej

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględnić inne podatki i opłaty. Cena nie ulega wzrostowi przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny brutto.

W ramach kryterium cena, oferta z najniższą ceną uzyska maksymalnie 100 punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte kryterium.
 • W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
 • Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 • W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 1. Podmioty wykluczone z postępowania
 • Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.
 • Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu  w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Ocena braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w ofercie.
 1. Dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć:
 1. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
 2. wykaz wykonanych lub wykonywanych usług wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 2), przy czym  dowodami są:
 1. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi  były lub są wykonywane,
 2. oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
 • Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, lub wymaganych pełnomocnictw, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Poprawki lub wyjaśnienia nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty.
 • W razie wątpliwości Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
 • Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze Zapytanie ofertowe powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w Zapytaniu ofertowym.
 • W przypadku, jeśli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów lub złożone dokumenty będą niezgodne z wymogami Zapytania ofertowego, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
 1.  Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania
 • Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
  1. będzie niezgodna z przepisami prawa;
  2. jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania;
  3. jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  4. zostanie złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdz. V Zapytania ofertowego
  5. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
  6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
  7. została złożona po wyznaczonym terminie.
 • Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
 2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
 3. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

 

Termin składania ofert: do dnia 09.03.2020  r. do godziny 09:00, w zamkniętej kopercie
ze wskazaniem postępowania tj.: „AP-43-00006/2020” – II piętro ul. Św. Barbary 9; 10-026 Olsztyn

Informacji udziela.

Pani Katarzyna Taźbierska – k.tazbierska@fundusz.olsztyn.pl , tel. 89-522-02-14.

Zamówienie jest finansowane przez „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik docx Zał. nr 1
03‑03‑2020 10:28:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał.nr 2
03‑03‑2020 10:24:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wyborze oferty

28‑02‑2020 09:16:47

Notatka z wyboru Wykonawcy zamówienia /finansowanego ze środków krajowych/ finansowanego przy udziale środków Unii Europejskiejo wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 zł netto i nieprzekraczającej 30 000 euro netto

 

 1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie
 2. Sposób zbierania ofert: ogłoszenie w siedzibie oraz na stronie internetowej WFOŚiGW.
 3. Porównanie ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Data złożenia oferty

Cena netto zamówienia

VAT

Wartość brutto

Kryteria

Cena 100%

RAZEM

1

 Poczta Polska S.A ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Olsztyn

Ul. Pieniężnego 21; 10-001 Olsztyn

26.02.2020

 

 

 

 100 pkt

100 pkt

 

Wskazanie Wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Do wykonania usługi wybrano ofertę nr 1: Poczta Polska S.A ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Olsztyn

Ul. Pieniężnego 21; 10-001 Olsztyn, która złożyła najkorzystniejszą ofertę według przyjętych kryteriów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyborze oferty

28‑02‑2020 07:34:23

AP.43-00005/2020

Sygnatura sprawy

 

 

Notatka z wyboru Wykonawcy zamówienia /finansowanego ze środków krajowych/ finansowanego przy udziale środków Unii Europejskiej o wartości od 20.00,00 zł netto do 50.000,00 zł netto

 

 1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług serwisowych urządzeń biurowych zainstalowanych w WFOŚiGW
 2. w Olsztynie oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie na rok 2020 oraz odbiór zużytych materiałów do utylizacji.
 3. Sposób zbierania ofert: ogłoszenie w siedzibie oraz na stronie BIP  WFOŚiGW.
 4. Porównanie ofert:

CZĘŚĆ I

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Data złożenia oferty

Cena netto zamówienia

VAT

23%

Wartość brutto

Kryteria

Cena 80%

Czas reakcji 20%

RAZEM

2

FAXIKO Sp. z o. o.10-513 Olsztyn ul. Kopernika 31

24.02.2020

 

 

 

 

80

20

100 pkt

 

CZĘŚĆ II

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Data złożenia oferty

Cena netto zamówienia

VAT

23%

Wartość brutto

Kryteria

Cena 80%

Czas dostawy20%

RAZEM

1

Firma Handlowa KOMAX9 Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 2 10-418 Olsztyn

24.02.2020

 

 

 

80

20

100 pkt

2

FAXIKO Sp. z o. o.10-513 Olsztyn ul. Kopernika 31

24.02.2020

 

 

 

68

20

88 pkt

 

Wskazanie Wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Do wykonania usługi serwisowej urządzeń biurowych wybrano ofertę nr 2: FAXICO Sp. z o. o.10-513 Olsztyn ul. Kopernika 31, ponieważ złożyła najkorzystniejszą ofertę według przyjętych kryteriów.

Do wykonania II Części zamówienia wybrano ofertę nr 1: Firma Handlowa KOMAX9 Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 2 10-418 Olsztyn ponieważ złożyła najkorzystniejszą ofertę według przyjętych kryteriów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
348KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 3
20‑02‑2020 14:56:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 1
20‑02‑2020 14:47:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 993 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 100
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Taźbierska , w dniu:  28‑09‑2007 18:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  28‑09‑2007 18:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑03‑2020 12:17:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie