Zamówienie publiczne


Zaproszenie do składania ofert

15‑02‑2019 11:55:49

Olsztyn, 15.02.2019 r.

OP.43-00004/2019

 

Zaproszenie do składania ofert

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie przy ul. Św. Barbary 9,10-026 Olsztyn, zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie”.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018, poz. 2188 ze zm.)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie i zwroty:
 • przesyłek listowych krajowych nierejestrowanych – „ekonomicznych”;
 • przesyłek listowych krajowych nierejestrowanych najszybszej kategorii w obrocie krajowym
  –„ priorytetowych”;
 • przesyłek listowych krajowych rejestrowanych – „ekonomicznychpoleconych”:
 • przesyłek listowych krajowych rejestrowanych najszybszej kategorii w obrocie krajowym - "priorytetowych poleconych”
 • przesyłek listowych krajowych rejestrowanych z potwierdzeniem odbioru (ZPO) lub za pokwitowaniem;
 • przesyłek listowych zagranicznych ekonomicznych,
 • przesyłek listowych zagranicznych "priorytetowych poleconych "*,
 • przesyłek listowych zagranicznych "priorytetowych poleconych "* z potwierdzeniem
 • odbioru (ZPO) lub za pokwitowaniem.
 1. Odbiór, przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie i zwroty paczek, przesyłek kurierskich:
 • paczek/przesyłek kurierskich rejestrowanych ekonomicznych z potwierdzeniem odbioru;
 • paczek/przesyłek kurierskich rejestrowanych najszybszej kategorii w obrocie - priorytetowych z potwierdzeniem odbioru;
 1. Usługi pocztowe i kurierskie stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności:

 

 1. Przesyłki o wagach:
 • do 350 gram gabaryt (A i B)*
 • ponad 350 do 1000 gram gabaryt (A i B)*,
 • ponad 1000 do 2000 gram gabaryt (A i B)*,

* Gabaryt A to przesyłki o wymiarach:

Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,

Maksimum - żaden z wymiarów nie może przekraczać: wysokość 20 mm,

długość 325 mm, szerokość 230 mm.

Gabaryt B to przesyłki o wymiarach:

Minimum - jeżeli choć jeden z wymiarów przekracza wartość określoną jako

maksimum w gabarycie A.

Maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie przekracza 900 mm,

przy czym długość nie może przekroczyć 600 mm.

 1. Odbiór, przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie oraz zwroty paczek i przesyłek kurierskich o wagach:
 • do 1 kg
 1. Odbiór, przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie oraz zwroty paczek i przesyłek kurierskich w sposób łączny ma zapewnić:
 • bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy - dot. przesyłek kurierskich – poprzez dostarczenie przesyłek do urzędu pocztowego
 • śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia,
 • doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie, tj.
 • doręczenie przesyłki pocztowej bezpośredni do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru,
 • uzyskanie potwierdzenia odbioru przesyłki, pokwitowania w formie pisemnej oraz dostarczenie potwierdzeń, pokwitowań do siedziby Zamawiającego.

Nadawane przez Zamawiającego przesyłki, będą odbierane przez adresatów we właściwie oznaczonych jednostkach Wykonawcy zlokalizowanych w każdej gminie w kraju. Każda jednostka Wykonawcy musi spełniać następujące warunki:

 1. Czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy min. do godz. 15:00.
 2. Oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, umieszczonymi na zewnątrz budynku lub witrynie obiektu, w którym mieści się jednostka Wykonawcy.
 3. Gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarczą, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą i loko Wykonawcy.

Nadawanie przesyłek listowych odbywać się będzie w jednostce Wykonawcy położonej najbliżej siedziby Zamawiającego. Przez jednostkę położoną najbliżej siedziby Zamawiającego rozumie się jednostkę oddaloną od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 1 km liczony ciągiem komunikacyjnym (ulica, chodnik) od wejścia do siedziby Zamawiającego do wejścia do jednostki Wykonawcy.

 

Nadawanie przesyłek kurierskich:

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał odbioru przesyłek kurierskich z siedziby Zamawiającego.
 2. Wykonawca doręczy przyjęte do nadania w obrocie krajowym przesyłki kurierskie w następnym dniu roboczym liczonym od daty nadania przesyłki zarówno do firm, jak i odbiorców prywatnych.
 3. Wykonawca doręczy przyjęte do nadania w obrocie zagranicznym przesyłki kurierskie, w następnym dniu roboczym, liczonym od daty nadania tej przesyłki lub najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.

Zamawiający wymaga, aby usługa dostarczania przesyłek oraz paczek kurierskich świadczona była do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i za granicą.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił wzory oznakowania przesyłek pocztowych, które będą stosowane przy oznakowaniu przesyłek listowych i paczek, przesyłek kurierskich. Dopuszcza się przekazanie Zamawiającemu wzoru pieczęci zastępującego w/w oznaczenia.

Znaczek opłaty pocztowej zastąpi pieczęć wykonana wg wzoru dostarczonego przez Wykonawcę.
Z oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty musi jednoznacznie wynikać nazwa Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę w tym postępowaniu.

Szacunkowa ilość przewidywanych przesyłek i paczek w okresie świadczenia usługi zawiera załącznik nr 2.

 

Podane w zestawieniu szacunkowe ilości przesyłek sporządzone zostały w oparciu o szacowane zapotrzebowanie
i służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że podane ilości zostaną osiągnięte w okresie trwania umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko i wyłącznie za usługi faktycznie wykonane.

Rozliczenia między Stronami z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą z dołu tj.
w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek, z zastrzeżeniem, iż obliczenia dokonuje się
w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym opłaty z dołu będzie okres miesiąca kalendarzowego.

Zamawiający informuje, iż złożona w przedmiotowym postępowaniu oferta będzie stanowiła załącznik do umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania i przedłożenia wzoru umowy do akceptacji Zamawiającego przez Wykonawcę.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą, tzn. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U z 2018, poz. 2188 ze zm.).

 

Zamawiający przewiduje nadawanie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia również przesyłek wymagających zastosowania przepisów art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz  art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej lub innych analogicznych przepisów np. art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego tj. pism w postępowaniach, w których Zamawiający jest stroną, a  zachowanie terminu jest  bardzo  istotne w szeregu prowadzonych postępowań. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia takich przesyłek z zakresu przedmiotu zamówienia lub sporządzania dla nich odrębnego wykazu.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych

Termin i czas trwania:

01.03.2019 r. - 29.02.2020 r. (12 miesięcy).

Kryterium wyboru:

Cena - 80%

Doświadczenie - 20%

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał (zakończył czyli zrealizował - liczy się data zakończenia umowy w przypadków zakończonych umów) w tym także w ramach wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych - co najmniej dwie usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych, krajowych i zagranicznych, o wartości w ciągu 12 miesięcy nie mniejszej niż 45.000,00 zł brutto każda oraz potwierdzą to dokumentem, że usługa ta została wykonana należycie.

Oferta ma zawierać

 1. Wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1.
 2. Formularz cenowy - zał. nr 2
 3. Dokument potwierdzający wpis do rejestru operatorów pocztowych.
 4. Oświadczenie o posiadanym/nieposiadanym doświadczeniu oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie - wzór oświadczenia dowolny.

 

Termin składania ofert z uwagi na wprowadzoną zmianę zostaje wydłużony do dnia 21.02.2019  r. do godziny 09:00,
w zamkniętej kopercie ze wskazaniem postępowania tj.: „Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie” oraz ze wskazaniem adresata i nadawcy, w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – II piętro ul. Św. Barbary 9

Informacji udziela.

Pani Katarzyna Taźbierska – k.tazbierska@fundusz.olsztyn.pl , tel. 89-522-02-14.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik xls Zał. nr 2
15‑02‑2019 11:53:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 1
15‑02‑2019 11:50:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
88KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do składania ofert

13‑02‑2019 14:03:58

Olsztyn, 13.02.2019 r.

OP.43-00003/2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z siedzibą przy ul. Św. Barbary 9 w Olsztynie tel. (0-89) 522 02 10/20/30 Faks: (0-89) 522 02 09 zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie na rok 2019 – szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – luty 2019 r. – 31.12.2019 r.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia częściami, zgodnie
  z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego.
 2. Podana ilość towaru może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
 3. Zamawiający przewiduje prawo opcji, w którym bezwarunkowo zakupi 50% ilości towaru wymienionego w załączniku nr 1 lub wydatkowania 50% wartości umowy.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na swój koszt i przy wykorzystaniu własnego transportu do siedziby Zamawiającego.
 5. Oferowane materiały muszą być:
 • Fabrycznie nowe
 • Zapakowane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach oznakowanych loko i nazwą producenta oraz określeniem zawartości
 • Opakowane w wewnętrzne hermetyczne opakowania uniemożliwiające kontakt z atmosferą, wilgocią itd. – dotyczy to materiałów, które pod wypływem tych czynników stracą swoje właściwości.

Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Wykonawca w takim wypadku na swój koszt dokona wymiany towaru wolnego od wad.

W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia Zamawiający w celu określenia klasy asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 posłużył się nazwą producenta lub marką. W tych przypadkach Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem zagwarantowania co najmniej tych samych minimalnych parametrów techniczno-jakościowych. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego Wykonawca musi podać jego producenta lub markę oraz potwierdzić spełnienie co najmniej minimalnych parametrów techniczno-jakościowych wymaganych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 1, nie spełnienie przedmiotowych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Termin składania ofert: 20.02.2019 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Kryterium wyboru:

60% - cena

40% - termin dostawy do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy WFOŚiGW w Olsztynie tj.

 • Do 24 h – 40 pkt
 • Od 24 h –do 72 h – 10 pkt
 • Powyżej 72 h – 0 pkt

 

Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu ofertowych dostępnym z załączniku nr 2
w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nadawcy i odbiorcy oraz ze wskazaniem postępowania,
tj.: „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie na rok 2019”.

Oferta ma zawierać:

 1. Wypełniony zał. nr 1
 2. Wypełniony zał. nr 2
 3. Pełnomocnictwa i inne dokumenty (jeśli dotyczy).

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udziela:

- w kwestii proceduralnej - Pani Katarzyna Taźbierska - 89-522-02-14

 

Zamówienie jest współfinansowane przez „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik docx Zał. nr 2
13‑02‑2019 14:02:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx Zał. nr 1
13‑02‑2019 14:00:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Taźbierska , w dniu:  28‑09‑2007 18:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2019 11:58:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive