Zamówienie publiczne


Zapytanie ofertowe

20‑02‑2024 10:08:41

Olsztyn, 20.02.2024 r.

AP.43-00004/2024

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie przy ul. Św. Barbary 9,
10-026 Olsztyn, zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie”.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się od dnia 01.03.2024 r. i trwa przez okres
12 miesięcy lub do wyczerpania łącznej wartości umowy ustalonej na podstawie dokumentacji postępowania
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 • Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020, poz. 2320 ze zm.).

Usługi pocztowe świadczone przez Wykonawcę , a nieobjęte przedmiotem zamówienia, a niewycenione w formularzu cenowym w ofercie Wykonawcy będą świadczone w oparciu o regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy oraz jego cennik w dniu nadania przesyłki.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz międzynarodowymi przepisami pocztowymi, w szczególności na zasadach określonych w:
  • ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2320 ze zm.);
  • rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 474 ze zm.);
  • Regulaminie Poczty Listowej, Światowy Związek Pocztowy sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 108, poz. 744);
  • Regulaminie dotyczącym Paczek Pocztowych, Światowy Związek Pocztowy sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr108, poz. 745);
  • innych powszechnie obowiązujących przepisach

wraz z przepisami wykonawczymi do ww. aktów prawnych.

 1. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia należy rozumieć:
 • przesyłki listowe o masie do  2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach: maksymalnych – 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu - 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm; minimalnych – 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm; minimalnych strony adresowej – 90x140 mm;

Przesyłki listowe w obrocie krajowym:

FORMAT S

minimum - wymiar strony adresowej nie może być mniejszy niż 90x140 mm,

maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm;

FORMAT M

minimum - wymiar strony adresowej nie może być mniejszy niż 90 x 140 mm,

maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm;

FORMAT L

minimum - wymiar strony adresowej nie może być mniejszy niż 90 x 140 mm,

maksimum - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm;

 • paczki pocztowe o masie: do 10 000 g przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną i doręczaną w obrocie krajowym; do 20 000 g przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną i doręczaną w obrocie zagranicznym, i wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm,

Paczki pocztowe w obrocie krajowym:

Paczka GABARYT A to paczka o wymiarach:

minimum   – wymiar strony adresowej nie może być mniejszy niż 90 x 140 mm,

maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm;

Paczka GABARYT B to paczka o wymiarach:

minimum   – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm, maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.

 • przesyłka ekonomiczna – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii;
 • przesyłka priorytetowa – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii;
 • przesyłka polecona ekonomiczna - przesyłka rejestrowana z gwarancją Wykonawcy na przemieszczanie i doręczanie w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, nie będące przesyłką najszybszej kategorii;
 • przesyłka polecona priorytetowa - przesyłka rejestrowana z gwarancją Wykonawcy na przemieszczanie i doręczanie w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii;
 • przesyłka polecona ekonomiczna z potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru;
 • przesyłka priorytetowa polecona za potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru.

Łączna wartość umowy zostanie ustalona na podstawie szacunkowego zapotrzebowania Zamawiającego, wykazanego formularzu ofertowym (załącznik nr 1) z uwzględnieniem stawek zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącego załącznik nr 2.

 1. Przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie i zwroty:
 • przesyłek listowych krajowych nierejestrowanych – „ekonomicznych”;
 • przesyłek listowych krajowych nierejestrowanych najszybszej kategorii w obrocie krajowym
  –„ priorytetowych”;
 • przesyłek listowych krajowych rejestrowanych – „ekonomicznych poleconych”:
 • przesyłek listowych krajowych rejestrowanych najszybszej kategorii w obrocie krajowym - "priorytetowych poleconych”
 • przesyłek listowych krajowych rejestrowanych z potwierdzeniem odbioru (ZPO) lub za pokwitowaniem;
 • przesyłek listowych zagranicznych "priorytetowych poleconych "*,
 • przesyłek listowych zagranicznych "priorytetowych poleconych "* z potwierdzeniem
 • odbioru (ZPO) lub za pokwitowaniem.
 1. Przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie i zwroty paczek pocztowych:
 • Paczek pocztowych rejestrowanych ekonomicznych z potwierdzeniem odbioru;
 • Paczek pocztowych rejestrowanych najszybszej kategorii w obrocie - priorytetowych z potwierdzeniem odbioru;
 1. Przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie oraz zwroty paczek pocztowych.
 • do 1 kg
 1. Przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie oraz zwroty przesyłek pocztowych w sposób łączny ma zapewnić:
 • Wykonawca zobowiązany będzie do co najmniej dwukrotnego podjęcia próby doręczenia przesyłki adresatowi, tzn. dwukrotnego dokonania zawiadomienia o próbie doręczenia przesyłki.
 • Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek
  w obrocie krajowym wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r.
  w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545
  ze zm.).
 • Wykonawca zapewni możliwość śledzenia przesyłek rejestrowanych za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej wskazanej przez Wykonawcę. Natomiast w zakresie obrotu zagranicznego –
  w zależności od udostępnionych danych przez operatorów krajów przeznaczenia.
 • Wykonawca zapewnia doręczenie przesyłek pocztowych pod każdy wskazany adres na całym terenie RP oraz pod każdy wskazany adres poza jej granicami, w tym również poza granicami UE.
 • Wykonawca gwarantuje, iż powracające zwroty korespondencji będą kompletne, w przypadku korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – druk ZPO będzie stanowił integralną część koperty. Zamawiający nie dopuszcza, aby zwrotne potwierdzenie odbioru wracało jako odrębna część.
 • Nadawane przez Zamawiającego przesyłki, będą odbierane przez adresatów we właściwie oznaczonych jednostkach Wykonawcy zlokalizowanych w każdej gminie w kraju. Każda jednostka Wykonawcy musi spełniać następujące warunki:
 1. Czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy min. do godz. 15:00.
 2. Oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, umieszczonymi na zewnątrz budynku lub witrynie obiektu, w którym mieści się jednostka Wykonawcy.
 3. Gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarczą, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą i loko Wykonawcy.
 • Nadawanie przesyłek listowych odbywać się będzie w jednostce Wykonawcy położonej najbliżej siedziby Zamawiającego. Przez jednostkę położoną najbliżej siedziby Zamawiającego rozumie się jednostkę oddaloną od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 1 km liczony ciągiem komunikacyjnym (ulica, chodnik) od wejścia do siedziby Zamawiającego do wejścia do jednostki Wykonawcy.
 1. Nadawanie przesyłek/paczek pocztowych kurierskich:
 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał odbioru przesyłek/paczek pocztowych kurierskich z siedziby Zamawiającego.
 • Wykonawca doręczy przyjęte do nadania w obrocie krajowym przesyłki/paczki kurierskie w terminie do dwóch dni roboczych liczonym od daty nadania (nadanie przesyłki/paczki w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 08:00 do 16:00 w poniedziałki; od 07:30 do 15:30 w pozostałe dni robocze) przesyłki zarówno do firm, jak i odbiorców prywatnych. W sytuacji niestandardowej przesyłki/paczki kurierskiej Wykonawca doręczy przyjęte do nadania w obrocie krajowym przesyłki/paczki kurierskiej w terminie do czterech dni roboczych liczonym od daty nadania (nadanie przesyłki w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 08:00 do 16:00 w poniedziałki; od 07:30 do 15:30 w pozostałe dni robocze) przesyłki/paczki zarówno do firm, jak i odbiorców prywatnych.
 • Wykonawca doręczy przyjęte do nadania w obrocie zagranicznym przesyłki kurierskie,
  do czterech dni roboczych, liczonym od daty nadania (nadanie przesyłki/paczki w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 08:00 do 16:00 w poniedziałki; od 07:30 do 15:30 w pozostałe dni robocze) przesyłki/paczki lub najszybciej jak to możliwe tj. w przewidywanym terminie do sześciu dni roboczych.
 1. Wymagania ogólne.
 • Zamawiający wymaga, aby usługa dostarczania przesyłek pocztowych oraz paczek pocztowych świadczona była do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i za granicą.
 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił wzory oznakowania przesyłek pocztowych, które będą stosowane przy oznakowaniu przesyłek i paczek pocztowych. Dopuszcza się przekazanie Zamawiającemu wzoru pieczęci zastępującego w/w oznaczenia.
 • Znaczek opłaty pocztowej zastąpi pieczęć wykonana wg wzoru dostarczonego przez Wykonawcę. Z oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty musi jednoznacznie wynikać nazwa Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę w tym postępowaniu.
 • Podane w zestawieniu szacunkowe liczby przesyłek i paczek pocztowych sporządzone zostały w oparciu o szacowane zapotrzebowanie i służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że podane ilości zostaną osiągnięte w okresie trwania umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko i wyłącznie za usługi faktycznie wykonane.
 • Zamawiający gwarantuje sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) liczby w poszczególnych pozycjach, w ramach łącznej wartości umowy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania łącznej wartości umowy, jednak nie dłużej niż o okres 6 kolejnych miesięcy. Przedłużenie nastąpi na mocy jednostronnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności co najmniej na 7 dni przed końcem obowiązywania umowy
 • Rozliczenia między Stronami z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą z dołu tj. w terminie późniejszym niż dzień nadania,, z zastrzeżeniem, iż obliczenia dokonuje się w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym opłaty z dołu będzie okres miesiąca kalendarzowego.
 • Zamawiający informuje, iż złożona w przedmiotowym postępowaniu oferta będzie stanowiła załącznik do umowy.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania i przedłożenia wzoru umowy do akceptacji Zamawiającego przez Wykonawcę.
 • Zamawiający przewiduje nadawanie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia również przesyłek wymagających zastosowania przepisów art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz  art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej lub innych analogicznych przepisów np. art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego tj. pism w postępowaniach, w których Zamawiający jest stroną, a  zachowanie terminu jest  bardzo  istotne w szeregu prowadzonych postępowań. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia takich przesyłek z zakresu przedmiotu zamówienia lub sporządzania dla nich odrębnego wykazu.
 • Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą, tzn. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U z 2020, poz. 2320 ze zm.).

Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

zamawiający nie formułuje w ramach niniejszego warunku szczegółowych wymagań.

 • zdolności technicznej lub zawodowej:

zamawiający nie formułuje w ramach niniejszego warunku szczegółowych wymagań.

 

 • Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Cena brutto oferty – 100 %

Przy czym [1 % = 1 pkt].

 • Sposób oceny ofert.

Sposób obliczenia:

P= [CN / CR] x 100

P             – liczba punktów dla kryterium

CN   – najniższa oferowana cena

CR   – cena oferty rozpatrywanej

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględnić inne podatki i opłaty. Cena nie ulega wzrostowi przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia, z wyjątkiem wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za usługi realizowane w ramach umowy, która może ulec zmianie w przypadku zmiany cen jednostkowych brutto w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do umowy, w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe, w tym art. 57 ustawy zaakceptowany przez Prezesa UKE. W przypadku zmiany, o której mowa, Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o wejściu w życie cennika usług wydanego w oparciu o decyzję Prezesa UKE. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny brutto oraz wskazania cen jednostkowych w Formularzu cenowym.

W ramach kryterium cena, oferta z najniższą ceną uzyska maksymalnie 100 punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte kryterium.
 • W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
 • Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 • W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 • Zamawiający wskazuje, że przyjęta ilość i rodzaje przesyłek, wskazane w Formularzu cenowym, służą
  do wyboru najkorzystniejszej oferty i jednocześnie stanowią maksymalne ilości przesyłek w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane na podstawie liczby faktycznie zrealizowanych przesyłek. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usługi w ilościach przesyłek podanych
  w Formularzu cenowym.
 • Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.
 • Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub , a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 •  
 • posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządza
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Ocena braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w ofercie.
 • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć:
 1. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
 2. wypełniony formularz cenowy załącznik nr 2;
 3. Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą, tzn. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U z 2018, poz. 2188 ze zm.).
 • Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, lub wymaganych pełnomocnictw, oświadczenia
  lub dokumenty będą niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu
  albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Poprawki lub wyjaśnienia nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty.
 • W razie wątpliwości Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
 • Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze Zapytanie ofertowe powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w Zapytaniu ofertowym.
 • W przypadku, jeśli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów lub złożone dokumenty będą niezgodne z wymogami Zapytania ofertowego, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
 • Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
  • będzie niezgodna z przepisami prawa;
  • jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania;
  • jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • zostanie złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych
   w Rozdz. V Zapytania ofertowego
  • zawiera błędy w obliczeniu ceny;
  • zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
  • została złożona po wyznaczonym terminie.
 • Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 • nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
 • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Termin składania ofert: do dnia 26.02.2024 r. do godziny 09:00, w zamkniętej kopercie
ze wskazaniem postępowania tj.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie” oraz ze wskazaniem adresata i nadawcy,
w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie –
II piętro ul. Św. Barbary 9; 10-026 Olsztyn

Informacji udziela.

Pani Katarzyna Taźbierska – Zęgota – k.tazbierska@fundusz.olsztyn.pl , tel. 89-522-02-14.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 • inspektor ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jest dostępny pod adresem e-mail: iod@fundusz.olsztyn.pl 
  tel. 533 327 046.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: AP.43-00004/2024
  pn.:
  „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie” prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
 • obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik xlsx Zał. nr 2
20‑02‑2024 10:04:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 1
20‑02‑2024 10:01:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
91KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Taźbierska , w dniu:  28‑09‑2007 18:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2024 10:09:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive