Zamówienie publiczne


Informacja o wyborze oferty

21‑04‑2021 09:44:17

Olsztyn, dnia 21.04.2021 r.

AP. 43-00007/2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Przedmiot: Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego będącego własnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 2. Cena wywoławcza: 36.300,00 zł brutto.
 3. Sposób zbierania ofert: ogłoszenie na stronie oraz na BIP WFOŚiGW w Olsztynie
 4. Porównanie ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy

Data złożenia oferty

Cena brutto

 Oferta nr 1 – IMPULS Przemysław Michta Leszczyny 69 26-008 Górno

01.04.2021

OFERTA ODRZUCONA

Oferta nr 2 – Firma Handlowo-Usługowa „ITP. Jacek Dziankowski ul. Dworcowa 81/17 10-437 Olsztyn

07.04.2021

37.228,00

Komisja wybrała ofertę najkorzystniejszą tj. ofertę nr 2 Firma Handlowo-Usługowa „ITP. Jacek Dziankowski
ul. Dworcowa 81/17 10-437 Olsztyn za kwotę 37.228,00 zł.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyborze oferty

07‑04‑2021 13:54:58

Olsztyn, dnia 07.04.2021 r.

AP. 43-00007/2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Przedmiot: Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego będącego własnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 2. Cena wywoławcza: 36.300,00 zł brutto.
 3. Sposób zbierania ofert: ogłoszenie na stronie oraz na BIP WFOŚiGW w Olsztynie
 4. Porównanie ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy

Data złożenia oferty

Cena brutto

 Oferta nr 1 – IMPULS Przemysław Michta Leszczyny 69 26-008 Górno

01.04.2021

38.101,00

Oferta nr 2 – Firma Handlowo-Usługowa „ITP. Jacek Dziankowski ul. Dworcowa 81/17 10-437 Olsztyn

 

07.04.2021

37.228,00

 1. Komisja wybrała ofertę najkorzystniejszą tj. ofertę nr 1 IMPULS Przemysław Michta Leszczyny 69 26-008 Górno za kwotę 38.101,00 zł brutto.
 2. Umowa zostanie podpisana w dniu 07.04.2021 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

30‑03‑2021 11:01:31

AP.43-00008/2021

Olsztyn, 30.03.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie
przy ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, tel. 89 522 02 01/20, w trybie rozeznania rynku, zaprasza
do składania ofert na „Świadczenie usług serwisowych urządzeń biurowych zainstalowanych
w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie na rok 2021 oraz odbiór zużytych materiałów
do utylizacji.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym - zał. nr 3

Kryteria wyboru:

80 % - cena

20 % :

Część I - czas podjęcia działań serwisowych od zgłoszenia usterki, tj.

 1. Do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 20 pkt.
 2. Do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt.
 3. Powyżej 48 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt.

Część II - czas dostawy materiałów eksploatacyjnych

 1. Do 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania – 20 pkt
 2. Do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania – 10 pkt
 3. Powyżej 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania – 0 pkt

Termin i czas trwania:

Kwiecień  –31 grudzień 2021 r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferta ma zawierać

 1. Wypełniony zał. nr 2
 2. Wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 3.
 3. Dokumenty wymagane zgodnie z OPZ.
 4. Inne dokumenty (np. pełnomocnictwa itd. jeśli dotyczy).

Termin składania ofert: 09.04.2021 r. do godziny 12:00, w zamkniętej kopercie ze wskazaniem postępowania tj. „AP.43-00008/2021” oraz ze wskazaniem adresata i nadawcy, w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – II piętro
ul. Św. Barbary 9.

 

Informacji udziela.

Katarzyna Taźbierska – k.tazbierska@fundusz.olsztyn.pl

Marcin Rawski – admin@fundusz.olsztyn.pl

Zamówienie jest współfinansowane przez „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zał. nr 1
30‑03‑2021 10:57:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
266KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Zał. nr 2
30‑03‑2021 10:53:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 3
30‑03‑2021 10:48:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Dokumentacja zdjęciowa
24‑03‑2021 10:00:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
398KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Dokumentacja zdjęciowa
24‑03‑2021 09:57:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
351KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Dokumentacja zdjęciowa
24‑03‑2021 09:53:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
342KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

23‑03‑2021 12:38:21

Ogłoszenie o przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego.

1. Przetarg na sprzedaż samochodu Mercedes Benz Viano – rok produkcji: 2010, przebieg: 298 126 km.

Dane techniczne pojazdu:

Marka: Mercedes Benz

Model pojazdu: Viano Diesel 2.2 CDI 639

Wersja: Trend

Nr rejestracyjny: NO 9378E

Rok produkcji: 2010

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr indentyfikacyjny (VIN): WDF63981313584065

Rodzaj nadwozia: van 4 drzwiowy; 6 osobowy

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Moc silnika: 150 KM

Doładowanie: Turbosprężarka. z chłodnicą powietrza

Liczba cylindrów/układ cylindrów/liczba zaworów: 4/rzędowy/16

Rodzaj skrzyni biegów: Automatyczna

Rodzaj napędu: 4x4.

2. Cena wywoławcza: 36.300,00 zł (cena wywoławcza samochodu została ustalona na podstawie opinii rzeczoznawcy z dnia 08.03.2021 r.).

3. Samochód, będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 B. W dniach od 23-31.03.2021 r., w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Grzegorzem Siemieniuk (tel.: 89 522 02 24).

 1. Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i zawierać:
 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy.
 2. Oferowaną cenę.
 3. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym samochodu i nie wnoszeniu zastrzeżeń w tym zakresie; z warunkami i regulaminem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia oraz projektem umowy kupna-sprzedaży stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
 5. Odpis KRS (dot. osób prawnych).
 1. Oferty należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Olsztynie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu”, w terminie do dnia 07.04.2021 r. do godz. 09:00.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie w dniu 07.04.2021 r. o godz. 10:00.
 3. Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą ceną. Fundusz informuje, iż przedmiotowy pojazd nie zostanie sprzedany po cenie niższej od ceny wywoławczej.
 4. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu
  lub nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 5. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.
 6. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony najpóźniej do dnia 12.04.2021 r.
 7. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury i podpisaniu umowy.
 8. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie WFOŚiGW w Olsztynie.
 9. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem samochodu ponosi nabywca. Nabywca, przystępując do przetargu, wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenie wszelkich podatków i opłat (w tym podatku od towarów i usług, opłaty rejestracyjnej, opłaty skarbowej i wszelkich innych opłat) wymaganych przez władze polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.
 10. WFOŚiGW w Olsztynie zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 11. WFOŚiGW w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 1063 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 107
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Taźbierska , w dniu:  28‑09‑2007 18:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑04‑2021 09:45:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive