Zamówienie publiczne


Zaproszenie do składania ofert

16‑02‑2018 14:31:12

Olsztyn, dnia 16.02.2018 r.

OP.43-00005/2018

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z siedzibą przy ul. Świętej Barbary 9 w Olsztynie tel. (0-89) 522 02 10/20/30 Faks: (0-89) 522 02 09 zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie na rok 2018 – szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – luty 2017 r. – 31.12.2018 r.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia częściami, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego.
 2. Podana ilość towaru może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
 3. Zamawiający przewiduje prawo opcji, w którym bezwarunkowo zakupi 50% ilości towaru wymienionego w załączniku nr 1 lub wydatkowania 50% wartości umowy.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na swój koszt i przy wykorzystaniu własnego transportu do siedziby Zamawiającego.
 5. Oferowane materiały muszą być:
 • Fabrycznie nowe
 • Zapakowane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach oznakowanych loko i nazwą producenta oraz określeniem zawartości
 • Opakowane w wewnętrzne hermetyczne opakowania uniemożliwiające kontakt z atmosferą, wilgocią itd. – dotyczy to materiałów, które pod wypływem tych czynników stracą swoje właściwości.
 1. Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Wykonawca
  w takim wypadku na swój koszt dokona wymiany towaru wolnego od wad.
 2. W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający w celu określenia klasy asortymentu wyszczególnionego w załączniku
  nr 1 posłużył się nazwą producenta lub marką. W tych przypadkach Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem zagwarantowania co najmniej tych samych minimalnych parametrów techniczno-jakościowych. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego Wykonawca musi podać jego producenta lub markę oraz potwierdzić spełnienie co najmniej minimalnych parametrów techniczno-jakościowych wymaganych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 1, nie spełnienie przedmiotowych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Termin składania ofert: 23.02.2018 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Kryterium wyboru:

60% - cena

40% - czas realizacji zamówienia (w godzinach pracy Wojewódzkiego Funduszu),
tj.

 • Do 24 h – 40 pkt
 • Od 24 h –do 48 h – 10 pkt
 • Powyżej 48 h – 0 pkt

Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu ofertowych dostępnym z załączniku nr 2
w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nadawcy i odbiorcy oraz ze wskazaniem postępowania,
tj.: „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie na rok 2018”.

Oferta ma zawierać:

 1. Wypełniony zał. nr 1
 2. Wypełniony zał. nr 2
 3. Pełnomocnictwa i inne dokumenty (jeśli dotyczy).

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udziela:

- w kwestii proceduralnej - Pani Katarzyna Taźbierska - 89-522-02-14

 

Zamówienie jest współfinansowane przez „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik xlsx Zał. nr 1
16‑02‑2018 14:29:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 2
16‑02‑2018 14:26:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Notatka z wyboru Wykonawcy

16‑02‑2018 14:04:43

Notatka z wyboru Wykonawcy zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie
 2. Sposób zbierania ofert: ogłoszenie w siedzibie oraz na stronie internetowej WFOŚiGW.
 3. Porównanie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Data złożenia oferty

Cena netto zamówienia

VAT

Zw. 23%

Wartość brutto

Kryteria

Cena 80%

Doświadczenie 20%

RAZEM

1

 Poczta Polska S.A ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Olsztyn

Ul. Pieniężnego 21; 10-001 Olsztyn

15.02.2018

 

-

 

80 pkt

0 pkt

80 pkt

Wskazanie Wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Do wykonania usługi wybrano ofertę nr 1: Poczta Polska S.A ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Olsztyn, ul. Pieniężnego 21; 10-001 Olsztyn, która złożyła najkorzystniejszą ofertę według przyjętych kryteriów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z zakupem i dostawą nowych aparatów telefonicznych

22‑12‑2017 13:47:42

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z zakupem i dostawą nowych aparatów telefonicznych

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Taźbierska , w dniu:  28‑09‑2007 18:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑02‑2018 14:33:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive